Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať mestské, miestne alebo obecné zastupiteľstvo, zverejní mesto a obec najmenej 15 dní pred rokovaním o tomto návrhu. Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.


Dátum zverejnenia: 07.03.2017

Dátum poslednej zmeny: 11.03.2017

Pripomienkovanie návrhov nariadení

Legislatíva

  • Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorší predpisov

Zákonná lehota

15 dní (Nemôže byť prerušená)

Poplatky

Služba nie je spoplatnená