eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Informovanie o verejnom obstarávaní

Mesto a obec v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. (ďalej iba ako „zákon“) sú verejnými obstarávateľmi.
Zverejňovanie informácií o jednotlivých zákazkách sa uskutočňuje v súlade so zákonom. Mesto o obec zverejňuje informácie o ostatných zákazkách podľa § 10 ods. 10 zákona a v súlade s vnútornou smernicou obce/mesta. Zverejňovanie zákaziek závisí od predpokladanej hodnoty zákazky. Predpokladaná hodnota zákazky sa stanovuje bez DPH.

A) Limity pre nadlimitné zákazky:
Nadlimitná zákazka je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota sa rovná alebo je vyššia ako finančný limit ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydáva Úrad pre verejné obstarávanie. V aktuálnom čase ide o tieto limity:
a) Tovar – od 144 000 €
b) Služby, okrem služieb uvedených v prílohe č. 1 zákona – od 221 000 €
c) Služby uvedené v prílohe č. 1 zákona – od 750 000 €
d) Stavebné práce – od 5 548 000 €

B) Limity pre podlimitné zákazky:
Podlimitná civilná zákazka zadávaná verejným obstarávateľom je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a súčasne rovná alebo nižšia ako:
a) 70 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru okrem potravín a zákazku na poskytnutie služby okrem služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona
b) 260 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona
c) 180 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác

C) Limity pre zákazky s nízkou hodnotou:
Civilná zákazka s nízkou hodnotou zadávaná verejným obstarávateľom je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit pre podlimitné zákazky v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok.


Dátum zverejnenia: 07.03.2017

Dátum poslednej zmeny: 11.03.2017