eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Informovanie o špeciálnych triedach

Na základe psychologického vyšetrenia sa dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami môže vzdelávať v bežnej triede základnej školy (ZŠ) ako začlenený žiak, prípadne ako žiak v špeciálnej triede ZŠ.

Do triedy ZŠ možno začleniť žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Začleneným žiakom je poskytovaná výchova a vzdelávanie v triedach ZŠ a školských zariadeniach určených pre žiakov bez špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb. Žiak so ŠVVP  je žiak, ktorý má zariadením výchovného poradenstva a prevencie diagnostikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.

Do kategórie žiakov so ŠVVP patrí:

1. Žiak so zdravotným znevýhodnením
2. Žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia
3. Žiak s nadaním

Výkonom práv začleneného žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami nemôžu byť obmedzené práva ostatných žiakov, ktorí sú účastníkmi výchovy a vzdelávania.

V ZŠ možno tiež zriadiť triedu pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  so súhlasom zriaďovateľa.


Dátum zverejnenia: 07.03.2017

Dátum poslednej zmeny: 11.03.2017