Popis služby: Orgán veterinárnej správy schvaľuje alebo povoľuje prevádzkareň, zariadenie alebo činnosť na základe žiadosti fyzickej osoby - podnikateľa alebo právnickej osoby, ak spĺňa priestorové, technické, materiálne, personálne a iné podmienky na požadovaný druh a rozsah činností ustanovený osobitnými predpismi.

Žiadosť musí o. i. obsahovať súhlas územne príslušného obecného zastupiteľstva, ak ide o zriadenie chovného zariadenia na chov alebo držanie nebezpečných živočíchov, spadajúcich do triedy cicavce (Mammalia) šelmy (Carnivora): psovité (Canidae) - všetky druhy okrem líšky fenek, fenka berberského (Vulpes zerda) a psa (Canis lupus familiaris); medveďovité (Ursidae) - všetký druhy; lasicovité (Mustelidae) - všetky druhy okrem fretky (Mustela putorius furo); hyenovité (Hyenidae) - všetky druhy; mačkovité (Felidae) - všetky druhy okrem mačky domácej (Felis silvestris f. catus); panda veľká (Ailuropoda melanoleuca); cibetkovité (Viverridae).

Ide o vydanie stanoviska k chovu nebezpečných živočíchov, ktoré obec (mesto) vydáva na základe žiadosti žiadateľa.

Súhlas územne príslušného zastupiteľstva bude vydaný po prijatí uznesenia zastupiteľstva, ktorému predchádza posúdenie žiadosti, vypracovanie dôvodovej správy a návrhu uznesenia na rokovanie zastupiteľstva.

Komu je služba určená: Občan a Podnikateľ
 
Na aký účel služba slúži: Služba slúži na riadenie procesu vydania stanoviska mesta/obce k schváleniu chovu nebezpečných živočíchov na území mesta/obce.
 
Spôsob použitia služby: Služba sa používa ako elektronické podanie, ktoré vytvorí žiadosť o vydanie stanoviska mesta/obce.
 
Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa vyžaduje autentifikácia (prihlásenie) klienta pomocou eID karty.
 
Na použitie služby sa vyžaduje overenie totožnosti eID: Áno
 
Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Nie
 
Je služba spoplatňovaná: Nie

Dátum zverejnenia: 07.03.2017

Dátum poslednej zmeny: 11.03.2017

Žiadosť o vydanie stanoviska k chovu nebezpečných živočíchov

Legislatíva

Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

Vyhláška 143/2012 Z.z. Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o chove nebezpečných živočíchov

Zákon č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti (§ 39 ods.3, písm. f)

Poplatky

Služba nie je spoplatnená