Dostupné služby oblasť: Mesto a jeho rozvoj - Aktívny občan

Informovanie o činnosti obce

Povinnosť obcí poskytovať primeraným spôsobom informácie o svojej činnosti vyplýva z ústavy (čl. 26 ods. 4 Ústavy SR).

Oblasti služieb
Stránka 2 z 2