Dostupné služby oblasť: Mesto a jeho rozvoj - Aktívny občan

E-podanie
Vydávanie hlasovacieho preukazu

Mesto a obec vydáva voličské (hlasovacie) preukazy pre občanov, ktorí sa chcú zúčastniť volieb/referenda mimo adresy ich trvalého bydliska

Oblasti služieb
Infoslužba
Zverejňovanie aktualít a informačný servis

Informácie, ktorých zverejnenie vyžaduje osobitný predpis, zákon o slobodnom prístupe k informáciám sú vrámci služby zverejňované aby poskytli občanovi čo možno najobsiahlejšiu informáciu.

Oblasti služieb
Infoslužba
Informovanie o činnosti obce

Povinnosť obcí poskytovať primeraným spôsobom informácie o svojej činnosti vyplýva z ústavy (čl. 26 ods. 4 Ústavy SR).

Oblasti služieb
E-podanie
Predaj hnuteľného majetku obce (mesta)

Mesto / Obec podľa platného VZN o zásadách hospodárenia so svojim majetkom . Obec na Úradnej tabuli upovedomí o prebytočnom hnuteľnom majetku určenom na následný predaj.

Stránka 2 z 2